CHÚNG TÔI MUỐN MỜI BẠN ĐÊN TRỰC TIẾP ĐỂ TRẢI NGHIỆM CỬA HÀNG CŨNG NHƯ CÓ THỂ THỬ BÁNH TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐẶT CÁC DỊCH VỤ